Συνταγές σπλήνα

Τόνωση του μέσου κέντρου και ενίσχυση της ενέργειας
Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
Η συνταγή των τεσσάρων κυριών με mu xiang &sha ren
Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
Η συνταγή των τεσσάρων κυριών
Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
Η συνταγή των εξι κυριών
Στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ